KONKURS OFERT

na wykonanie remontu dwóch łazienek szkolnych

w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego

07 – 410 Ostrołęka, ul. Hallera 12,

którego wartość nie przekracza 30.000,00 euro netto.

 

  1. Ofertę      należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie zaadresowanej na adres      szkoły i oznaczonej „REMONT ŁAZIENEK      SZKOLNYCH.

 

  1. Termin      składania ofert do 14.04.2017 r. do godz. 1200.
  1. Otwarcie      ofert odbędzie się w siedzibie szkoły w dniu 18.04.2017r. godz. 1000.     
  1. Pomieszczenia      łazienek (dwie łazienki o powierzchni      37 m2 każda) przeznaczone do remontu. Wymagana wizja      lokalna przed złożeniem oferty, w dni powszednie w godz. 800 –      1400. Informacje na temat wykonania w/w zadania udziela      Dyrektor Gimnazjum lub Kierownik Gospodarczy, tel. ( 029 ) 764 45 40.
  2. Remont      należy zakończyć do 31.05.2017r.
  1. Ogólny zakres remontu w jednej łazience:     

- skucie istniejącej glazury i terakoty oraz wywiezienie gruzu;

- wyrównanie ścian, sufitów i posadzki oraz ułożenie:

       * glazury o powierzchni 74 m2.

       * terakoty o powierzchni 37 m2.

- modernizacja instalacji wodno kanalizacyjnej i zamontowanie 3 sedesów, 7 umywalek

   i 3 pisuarów (instalacja zabudowana);

- modernizacja instalacji elektrycznej i zamontowanie 3 lamp oświetleniowych, 2 włączników i 1 gniazdko wtykowe;

- modernizacja instalacji CO i zamontowanie 2 grzejników, malowanie instalacji;

- malowanie ścian i sufitów po uzgodnieniu kolorów farb;

- remont będzie wykonany z materiałów zakupionych przez inwestora;

- termin zakończenia remontu zostanie uzgodniony w umowie.

UWAGA: zakres robót w drugiej łazience jest taki sam, jak opisano wyżej.

  1. Oferta powinna zawierać :

- nazwę firmy ( nazwisko i imię ) i siedziba firmy ( adres );

- cenę ryczałtową brutto za wykonanie remontu dwóch łazienek;

- warunki gwarancji oraz formę płatności;

- oświadczenie oferenta o akceptacji warunków konkursu;

- oświadczenie, że wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z obowiązującą ustawą Prawa Budowlanego i Polskimi Normami;

- oświadczenie o niezaleganiu opłat w ZUS i Urzędzie Skarbowym;

- mile widziane referencje.