ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO
W ODDZIAŁACH 7A,7B,7C

W I okresidzkl7ae, w roku szkolnym 2017/2018, Pani Izabela E. Dąbrowska przeprowadziła w oddziałach 7a, 7b, 7c zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Były one poświęcone poznaniu przez uczniów swoich cech osobowości (silnych i słabych jej obszarów), zainteresowań, zamiłowań, pasji, systemu wartości, postaw i motywacji do pracy determinujących wybór szkoły, kierunku kształcenia i zawodu. W tym celu prowadzone były z uczniami rozmowy; wypełniali oni testy i karty pracy. Ich wyniki poddano analizie, ocenie oraz interpretacji. Młodzież miała możliwość pracy warsztatowej skoncentrowanej
na doskonaleniu umiejętności planowania działań niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Uczniowie zdobyli także podstawową wiedzę na temat rynku pracy, który zostanie szerzej przedstawiony w kolejnych cyklach spotkań z doradcą zawodowym.

dzkl7b

Dziękuję Wychowawcom i młodzieży
za efektywną współpracę!

Izabela E. Dąbrowska – doradca zawodowy