ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

I. Zadania  ogólnowychowawcze

1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, a także określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących młodzieży, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, a także wspierania mocnych stron uczniów. 3. Udział pedagogów w wywiadówkach i „dniach otwartych” (rozmowy, prezentacja oferty pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym zajęć opiekuńczo – wychowawczych). 4. Współpraca z instytucjami oraz organizacjami wspierającymi proces opiekuńczo - wychowawczy młodzieży. 5. Realizowanie zajęć opiekuńczych, wychowawczych uwzględniających potrzeby  oraz zainteresowania uczniów, np. warsztaty realizowane na godzinie wychowawczej. 6. Wspieranie nauczycieli, wychowawców oddziałów i innych specjalistów w udzielaniu młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

II. Profilaktyka wychowawcza (działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki)

1. Diagnoza zagrożeń hamujących prawidłowy rozwój uczniów, podejmowanie działań zaradczych w tym zakresie. 2. Realizacja programu profilaktyki np. uzależnień.

III. Indywidualna opieka pedagogiczna (organizowanie i prowadzenie różnych form opieki/pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, wychowawców i nauczycieli)

1. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych oraz interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 2. Udzielanie pomocy uczniom realizującym nauczanie indywidualne, uczniom z opiniami i orzeczeniami poradni PPP przez Zespół do Spraw Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. 3. Organizowanie uczniom pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych. 4. Gromadzenie dokumentacji o udzielanych formach pomocy uczniom – indywidualna dokumentacja ucznia zawierająca w szczególności  Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 5. Przeciwdziałanie określonym formom niedostosowania społecznego młodzieży. 6. Pedagogizacja uczniów, rodziców, wychowawców oddziałów i nauczycieli we współpracy z firmami szkoleniowymi. 7. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć narastających na tle niepowodzeń szkolnych. 8. Udzielanie pomocy uczniom i ich najbliższym w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

IV.  Doradztwo zawodowe (planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców (opiekunów prawnych), wychowawców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu)

1. Indywidualna pomoc uczniom w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia. 2. Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w oddziałach III. 3. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych na temat szkół ponadgimnazjalnych w Ostrołęce i innych miastach. 4. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery, we współpracy z innymi nauczycielami, szkołami ponadgimnazjalnymi i doradcami zawodowymi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP.

V. Pomoc materialna (działania na rzecz zorganizowanej opieki/pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej)

1. Objęcie opieką uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (bezpłatne obiady, wypożyczanie podręczników, zwolnienie ze składki ubezpieczenia, doraźna pomoc rzeczowa, realizacja Programu Rządowego „Wyprawka szkolna”, stypendia socjalne). 2. Współpraca z instytucjami statutowo zajmującymi się pomocą materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, np. MOPR, OPS. 3. Współpraca z pedagogami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzupełniająca proces diagnostyczny i edukacyjny uczniów. 4. Rozmowy indywidualne z uczniami wymagającymi szczególnej opieki i pomocy oraz ich rodzicami (opiekunami prawnymi).

VI. Prowadzenie dokumentacji oraz tworzenie własnego warsztatu pracy

Pedagodzy szkolni: mgr Danuta Srebrna dr Izabela E. Dąbrowska